หน้าแรก >> รายชื่อคณะกรรมการฯ

Side Menu

Advertisement

 2557 ปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคต

โครงการครอบครัวต้นไม้

Link Center

สถิติการเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 25 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
636 คน
5852 คน
6045 คน
เริ่มเมื่อ 2013-12-04

ปฏิทิน
   

คติพจน์ของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. "ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์"                                                                                                                                                                                                                                                

ผนวก ก  ประกอบคำสั่ง ทบ.  (เฉพาะ)   ที่  ๑๔๑๑/๕๖   ลง  ๓ ธ.ค.๕๖
ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ.

 ๑. รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ.
  ๑.๑ พล.อ.อิทธิพล ทองดี ผทค.พิเศษ ทบ.  
  ๑.๒ พล.อ.เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๓ พล.อ.ประตินันท์ สายหัสดี ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๔ พล.ท.อุสาหะ หาญชนบท ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๕ พล.ท.พิชเยนทร์ ธัญญสิริ ปษ.ทบ. 
  ๑.๖ พล.ท.ชนะทัพ อินทามระ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
  ๑.๗ พล.ท.ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๘ พล.ท.เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์ ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๙ พล.ท.ธันยวัตร ปัญญา ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๑๐ พล.ท.มณฑล ไชยเสวี ผทค.พิเศษ ทบ.
  ๑.๑๑ พล.ท.อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช ผทค.พิเศษ ทบ. 
  ๑.๑๒ พล.ต.สนทัต อินทรตั้ง ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
  ๑.๑๓ พล.ต.เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
  ๑.๑๔ พล.ต.คมกฤช สุนทรธรรม ผทค.ทบ.  
  ๑.๑๕ พล.ต.สุรชัย ศุภวัชระ ผทค.ทบ.  
  ๑.๑๖ พล.ต.ศักดิ์ชัย สุภาพร ผทค.ทบ.
  ๑.๑๗ พล.ต.ยศธชาติ พูลเพิ่ม ผทค.ทบ.
  ๑.๑๘ พล.ต.เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผทค.ทบ. 
  ๑.๑๙ พล.ต.วชิราวิโรจน์ นาควิโรจน์ ผทค.ทบ.  
  ๑.๒๐ พล.ต.หญิง สุกัญญา ศุภวัชระ ผทค.ทบ.
  ๑.๒๑ พล.ต.หญิง วรรณนรินทร์   เอี่ยมสอาด ผทค.ทบ.
  ๑.๒๒ พ.อ.กุลเดช จันทรฆาฎ นปก.ประจำ สลก.ทบ.
  ๑.๒๓ พ.อ.เสกสรรค์ ก้อนแก้ว นปก.ประจำ สลก.ทบ.
  ๑.๒๔ พ.อ.นิวัฒน์ บุญธูป นปก.ประจำ มทบ.๑๑
  ๑.๒๕ พ.อ.กิตตินิพัทธ์ เสือวรโชติ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
  ๑.๒๖ พ.อ.ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
  ๑.๒๗ พ.อ.บรมวิช วารุณประภา รอง ผบ.ร.๑๑๑

 ๒.  อำนาจหน้าที่
  ๒.๑  ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ.
  ๒.๒  ปฏิบัติภารกิจ ตามที่ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

 

ผนวก ข  ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑/๕๖  ลง ๓  ธ.ค.๕๖
รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. (นักวิชาการ)


 ๑. รายชื่อนักวิชาการ
  ๑.๑ พ.อ.จิรศักดิ์ สุขวัฒนา รอง เสธ.รร.จปร. ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
  ๑.๒  พ.อ.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ รอง ผบ.จทบ.ก.จ. ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  ๑.๓  พ.อ.ทองคำ ชุมพล  ผอ.กอง.สกศ. รร.จปร.  ด้านวิศวกรรมสรรพาวุธ
  ๑.๔  พ.อ.สุรัต แสงสว่างดำรง อจ.อำนวยการส่วน วทบ. ด้านศึกษาศาสตร์
  ๑.๕  พ.อ.หญิง นวลทิพย์ อรุณศรี นปก.ประจำ บก.ทบ. ด้านหลักสูตรและการสอน
  ๑.๖   พ.อ.เชาวลิต โฆษิตสรรค์ นปก.ประจำ บก.ทบ. ด้านพัฒนาองค์การ        และการเปลี่ยนแปลง
  ๑.๗   พ.อ.สุชิน การสมวรรณ์ นปก.ประจำ ยศ.ทบ. ด้านหลักสูตรและการสอน
  ๑.๘   พ.อ.ธีรชัย แสนสะสม นปก.ประจำ ยศ.ทบ. ด้านสังคมวิทยา/ภาคใต้
  ๑.๙   พ.อ.สุรจิตร อู่ตะเภา นปก.ประจำ มทบ.๒๔ ด้านบริหารการศึกษา
  ๑.๑๐ พ.อ.หญิง นพมาศสิริ วงศ์มา อจ.หก.วทบ. ด้านการจัดการศึกษา
  ๑.๑๑ พ.อ.หญิง ณัฐสุดา  มงคลศิริ ผศ.สกศ..รร.จปร. ด้านเคมี
  ๑.๑๒ พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ  รศ.สกศ.รร.จปร. ด้านสังคมวิทยา
  ๑.๑๓ พ.อ.หญิง กัลยา ไผ่เกาะ นักวิชาการทางการพยาบาล วพบ. ด้านบริหารการศึกษา
  ๑.๑๔ พ.อ.หญิง ชฎารัตน์ กลั่นเสนาะ ประจำ จทบ.ส.น. ด้านบริหารการศึกษา
  ๑.๑๕ พ.ท.หญิง วัลลภา  บุญรอด อจ.พยาบาล วพบ. ด้านวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา๑.๑๖ พ.อ.หญิง อมราภรณ์ หมีปาน อจ.หน.ภาค วพบ. ด้านอุดมศึกษา
  ๑.๑๗ พ.อ.คมสัน เวนานนท์ อจ.หน.ร.รด.ศสร. ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
  ๑.๑๘ พ.ท.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์  ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.พ.ล. ด้านพัฒนาสังคม
  ๑.๑๙ พ.ต.หญิง บงกช เทพจารี           อจ.รร.กร.กร.ทบ. ด้านบริหารการพัฒนาสังคม
  ๑.๒๐ ร.อ.หญิง ชาติญาณ วิพัฒนานันทกุล  ประจำ ยศ.ทบ. ด้านเศรษฐศาสตร์
  ๑.๒๑ ร.อ.ดนัย ดวงภุมเมศร์      ประจำแผนก รร.นส.ทบ. ด้านพลศึกษา

 ๒.  อำนาจหน้าที่
  ๒.๑  ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ.
  ๒.๒  ปฏิบัติภารกิจ ตามที่ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

ผนวก ค    ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑/๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖
รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ.
(อดีต ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ที่รับราชการอยู่ที่ ทบ. และ ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ)

 ๑. รายชื่อ อดีต ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ที่รับราชการอยู่ที่ ทบ. และ ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
  ๑.๑ พล.ต.สุรศักดิ์ ประชุมญาติ ผชก.ทบ., (ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน)
  ๑.๒ พล.ต.อนุธัช บุนนาค  ผทค.ทบ., (ผชท.ทบ.ไทย/มอสโก)
  ๑.๓ พ.อ.สุชาติ โสวัณณะ  นปก.ประจำ ยศ.ทบ., (ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน)
  ๑.๔ พ.อ.พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน ประจำ ยก.ทบ., (ผชท.ทบ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์)
  ๑.๕ พ.อ.กฤษติจักร ชะนะเกตุ  ประจำ ขว.ทบ., (รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน)
  ๑.๖ พ.อ.ศรัณยู วิริยเวชกุล ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน
  ๑.๗ พ.อ.อภิชาติ ไชยะดา  ผชท.ทบ.ไทย/ลอนดอน
  ๑.๘ พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน
  ๑.๙ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว  ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส
  ๑.๑๐ พ.อ.สุระ สายอุบล  ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว
  ๑.๑๑ พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ  ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง

 ๒.  อำนาจหน้าที่
  ๒.๑  ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ.
  ๒.๒  ปฏิบัติภารกิจ ตามที่ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

ผนวก ง  ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖
ประธานคณะอนุกรรมการ

๑. รายชื่อประธานคณะอนุกรรมการ
  ๑.๑ พล.อ.ณัทกร เกิดสุขผล ผทค.พิเศษ ทบ. 
    ประธานคณะอนุกรรมการที่ ๑  โครงสร้างการจัดอัตราและการบรรจุกำลังพล การฝึกศึกษา
    และการพัฒนาผู้นำหน่วย
  ๑.๒   พล.อ.เชิดชัย จันทร์เทศ ผทค.พิเศษ ทบ.
 ประธานคณะอนุกรรมการที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งในด้านหลักนิยม หลักการ และยุทโธปกรณ์
  ๑.๓  พล.ท.พรจักร มนูธรรม  รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
 ประธานคณะอนุกรรมการที่ ๓  ระบบกำลังสำรองของ ทบ.
  ๑.๔   พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผทค.พิเศษ ทบ.
 ประธานคณะอนุกรรมการที่ ๔  ระบบการบริหารจัดการของ ทบ.
  ๑.๕  พล.อ.สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ ผทค.พิเศษ ทบ.
ประธานคณะอนุกรรมการที่ ๕   การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ ๖ สายงาน ตลอดจนการอำนวยการ กำกับการ และบูรณาการ การดำเนินงานของคณะทำงานและสำนักงาน ทบ.
  ๑.๖   พล.ต.เวชศักกิ์ ดวงอุไร ผทค.ทบ.  
    ประธานคณะอนุกรรมการที่ ๖ การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ทบ. ตามพันธกิจ

 ๒. อำนาจหน้าที่
  ๒.๑   ปฏิบัติงานตามที่ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย
  ๒.๒   กำกับดูแล และมอบหน้าที่ให้กับกำลังพลของคณะอนุกรรมการ รวมทั้งประเมินผลงานของแต่ละบุคคล

   

อนุผนวก ๑   ประกอบผนวก ง  (ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖)
คณะอนุกรรมการที่ ๑  โครงสร้างการจัดอัตราและการบรรจุกำลังพล การฝึกศึกษาและการพัฒนาผู้นำหน่วย

 ๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ ๑ 
  ๑.๑  พล.อ.ณัทกร เกิดสุขผล ผทค.พิเศษ ทบ. ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ พล.ท.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผทค.พิเศษ ทบ. รองประธาน ฯ
  ๑.๓ พล.ต.ธนากร ทองศุข ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๔ พล.ต.เดชา บูรณะพิมพ์ ผทค.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๕  พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา อนุกรรมการ
  ๑.๖ พ.อ.ไพวัลย์ โป๊ะประนม ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา  อนุกรรมการ
  ๑.๗ พ.อ.สุธี สีหะวัฒนกุล นปก.ประจำ ยก.ทบ. อนุกรรมการ 
  ๑.๘  พ.อ.นพนันต์ ชั้นประดับ นปก.ประจำ ยก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๙ พ.อ.เรขา ดีใหญ่ นปก.ประจำ สลก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ พ.อ.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ นปก.ประจำ ยก.ทบ.       อนุกรรมการ
  ๑.๑๑  พ.อ.หญิง สุปราณี ตันชวลิต ประจำ ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ พ.อ.หญิง นภางค์ คงเศรษฐกุล ผศ.สกศ.รร.จปร. อนุกรรมการ
  ๑.๑๓  พ.อ.ปกรณ์ สุทธิลักษณ์ ฝสธ.ประจำ ขว.ทบ.   อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ พ.ท.หญิง วรรณรัตน์ ศรีกนก อจ.พยาบาล วพบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๕ พ.ท.หญิง ธมนพัชร์ สิมากร พยาบาล รพ.รร.๖ อนุกรรมการ
  ๑.๑๖ พ.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ  ผลิตนนท์เกียรติ นปก.ประจำ บก.ทบ. อนุกรรมการและเลขานุการ
  
 ๒. อำนาจหน้าที่
  ๒.๑   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้แนวความคิด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดทำหรือปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทบ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทบ. และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่อง โครงสร้างการจัดอัตราและการบรรจุกำลังพล การฝึกศึกษา และการพัฒนาผู้นำหน่วย
  ๒.๒   เชิญผู้แทน นขต.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นหรือให้คำชี้แจง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง การพัฒนา ทบ.
  ๒.๓   จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ทบ. ต่อไป
  ๒.๔   สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ แล้วรายงานให้ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
  ๒.๕   ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

อนุผนวก ๒   ประกอบผนวก ง  (ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖)
คณะอนุกรรมการที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งในด้านหลักนิยม หลักการ และยุทโธปกรณ์

 ๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ ๒ 
  ๑.๑ พล.อ.เชิดชัย จันทร์เทศ ผทค.พิเศษ ทบ. ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ พล.ท.ประธาน สงวนพงษ์ ผทค.พิเศษ ทบ. รองประธานฯ
  ๑.๓ พล.ต.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผทค.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๔ พ.อ.พิศณุ คงเมือง นปก.ประจำ ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๕ พ.อ.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ประจำ ขว.ทบ.      อนุกรรมการ
  ๑.๖ พ.อ.ดิเรก บงการ นปก.ประจำ ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๗ พ.อ.อำนาจ พุกศรีสุข นปก.ประจำ ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๘ พ.อ.ดิเรก ดีประเสริฐ อจ.อำนวยการส่วน รร.สธ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๙ พ.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.กอง ยก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ พ.อ.บัญชา เปียจำปา ผอ.กอง ศร. อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ พ.อ.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผอ.กอง ศม. อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ พ.อ.อรรถ สันตะวา นปก.ประจำ ศป. อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ พ.อ.สามารถ คงสาย รอง ผอ.กอง ศร. อนุกรรมการ
  ๑.๑๔  พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก ผอ.กอง ยศ.ทบ. อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑.๑๕ พ.อ.พร ภิเศก ผอ.กอง ยศ.ทบ. อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ
  ๑.๑๖ พ.อ.รณภพ จันทรนิยม ผอ.กอง สวพ.ทบ. อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ
  ๑.๑๗ พ.อ.ทวีศักดิ์ บุญรักษา หน.ยศ.ทบ. อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ

 ๒.  อำนาจหน้าที่
  ๒.๑  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้แนวความคิด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดทำหรือปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทบ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทบ. และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งในด้านหลักนิยม หลักการ และยุทโธปกรณ์
  ๒.๒  เชิญผู้แทน นขต.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นหรือให้คำชี้แจง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนา ทบ.
  ๒.๓  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ต่อไป
  ๒.๔  สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ แล้วรายงานให้ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
  ๒.๕  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

อนุผนวก ๓   ประกอบผนวก ง  (ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖)
คณะอนุกรรมการที่ ๓  ระบบกำลังสำรองของ ทบ.

 ๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ ๓ 
  ๑.๑ พล.ท.พรจักร มนูธรรม รอง หน.คณะ ฝสธ.ฯ ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทภ.๑ อนุกรรมการ
  ๑.๓ พล.ต.ทนง น้ำวล ผทค.ทบ.  อนุกรรมการ
  ๑.๔ พ.อ.สมควร วงษ์เวียงจันทร์ รอง เสธ.นรด. อนุกรรมการ
  ๑.๕ พ.อ.วีระ บรรทม รอง จก.กพ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๖ พ.อ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ ผอ.กอง พบ. อนุกรรมการ
  ๑.๗ พ.อ.วัชรพงศ์ สายทิพย์วดี นปก.ประจำ มทบ.๑๑ อนุกรรมการ
  ๑.๘ พ.อ.เสกสรร คูห์สุวรรณ นปก.ประจำ ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๙ พ.อ.พีรวัส สุขการค้า ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ พ.อ.กิตติเดช กาญจนกิจ ประจำ สลก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๑  พ.อ.อภิชัย ทองธรรมชาติ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ พ.อ.พีรพล สงนุ้ย ประจำ ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ พ.ท.ชยันต์ ธรรมคุณ ผช.สัสดีกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ พ.อ.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ นปก.ประจำ มทบ.๑๑ อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑.๑๕ พ.ต.หญิง ไปรมา ชื่นศิริเกษม นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ

 ๒. อำนาจหน้าที่
  ๒.๑   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้แนวความคิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดทำหรือปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทบ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทบ. และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่อง ระบบกำลังสำรองของ ทบ.
  ๒.๒  เชิญผู้แทน นขต.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นหรือให้คำชี้แจง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนา ทบ.
  ๒.๓  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ต่อไป
  ๒.๔  สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯรวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ แล้วรายงานให้ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
  ๒.๕  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 


อนุผนวก ๔   ประกอบผนวก ง  (ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖)
คณะอนุกรรมการที่ ๔  ระบบการบริหารจัดการของ ทบ.

 ๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ ๔ 
  ๑.๑ พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผทค.พิเศษ ทบ. ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ พล.ต.ยุทธนา ปานมุข ผทค.ทบ.  อนุกรรมการ
  ๑.๓ พ.อ.ปิยะพล ผลาสินธุ์ รอง จก.ยย.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๔ พ.อ.สุรเชษฐ์ ลาภวงศ์ รอง ผอ.สธน.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๕ พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่ รอง เสธ.รร.จปร. อนุกรรมการ
  ๑.๖ พ.อ.ไพ น้ำเจริญ ผอ.กอง กบ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๗ พ.อ.ธนัท พูลสยม ผอ.กอง กส.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๘ พ.อ.หญิง อำไพ ขมิ้นสน ผอ.กอง สตน.ทบ. อนุกรรมการ 
  ๑.๙ พ.อ.ชัยณภนท์ อเนกเวียง ผบ.หน่วย ขกท.ทภ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ พ.อ.หญิง กฤษณา บุญชม นปก.ประจำ สลก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ พ.อ.อเนก สุขสยามธนเดช นปก.ประจำ สลก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ พ.อ.สังคม ทำจะดี นปก.ประจำ ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ พ.อ.อร่าม เพชรพูลมา นปก.ประจำ ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ พ.อ.ประเชิญ ไชยกิจ นปก.ประจำ ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๕ พ.อ.ธัญญาเทพ บรรพบุรุษภักดี ประจำ รร.จปร. อนุกรรมการ
  ๑.๑๖ พ.อ.หญิง สรินทร เชี่ยวโสธร อจ.พยาบาล วพบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๗ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ ผศ.สกศ.รร.จปร. อนุกรรมการ
  ๑.๑๘ พ.อ.กริช อินทราทิพย์ อจ.หก.รร.สธ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๙ พ.อ.นิวัต ก้อนทอง ประจำ ศสพ. อนุกรรมการ
  ๑.๒๐ พ.ท.หญิง ปราณี อ่อนศรี อจ.พยาบาล วพบ. อนุกรรมการ
  ๑.๒๑ ร.ท.ธวานนท์ เข็มเงิน ผบ.ตอน ลว. ร้อย ลว.ไกล ๑ พล ๑ รอ. อนุกรรมการ
  ๑.๒๒ พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร อจ.หก.รร.สธ.ทบ. อนุกรรมการและเลขานุการ

 ๒.  อำนาจหน้าที่
  ๒.๑  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้แนวความคิด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดทำหรือปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทบ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทบ. และสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่อง ระบบการบริหารจัดการของ ทบ. 
  ๒.๒  เชิญผู้แทน นขต.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นหรือให้คำชี้แจง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง
การพัฒนา ทบ.
  ๒.๓  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ต่อไป
  ๒.๔ สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ แล้วรายงานให้ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
  ๒.๕  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการยุทธศาสตร์

 


อนุผนวก ๕   ประกอบผนวก ง (ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖)
คณะอนุกรรมการที่ ๕  การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ ๖ สายงาน
ตลอดจนการอำนวยการ กำกับการ และบูรณาการ การดำเนินงานของคณะทำงานและสำนักงาน ทบ.

 ๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ ๕   
  ๑.๑  พล.อ.สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ ผทค.พิเศษ ทบ. ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒  พล.ต.จุลเดช จิตถวิล ผทค.ทบ. รองประธานฯ
  ๑.๓  พล.ต.เดชา เดชะชาติ เสธ.ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๔  พล.ต.ชลอ เหาะเจริญสุข ผช.ปช.ทบ.        อนุกรรมการ
  ๑.๕ พ.อ.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ รอง จก.ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๖ พ.อ.ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา เสธ.ศบบ. อนุกรรมการ
  ๑.๗ พ.อ.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว ผอ.กอง ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๘ พ.อ.นุกูล นรฉันท์ ผอ.กอง จบ. อนุกรรมการ
  ๑.๙ พ.อ.ปุญชรัสมิ์ มีพร้า ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ พ.อ.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ นปก.ประจำ บก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย นปก.ประจำ กบ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ พ.อ.สัญญา จันทรสงวน ผบ.รร.นส.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ พ.อ.นภดล แก้วกำเนิด รอง ผอ.กอง  ยก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ พ.ต.หญิง ชัญญพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล อจ.สกศ.รร.จปร. อนุกรรมการ
  ๑.๑๕ พ.อ.ทรงพล รัตนโกเศรษฐ นปก.ประจำ ยก.ทบ. อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๒. อำนาจหน้าที่
  ๒.๑   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้แนวความคิด ข้อเสนอแนะ  ในการแก้ไขปัญหาข้อบังคับของการ
ปฏิบัติงานแต่ละสายงาน
  ๒.๒ เชิญผู้แทน นขต.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นหรือให้คำชี้แจง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการ
พัฒนา ทบ.
 ๒.๓  อำนวยการ กำกับการ และบูรณาการ  การดำเนินงานของคณะทำงานและสำนักงาน ทบ. ตามแผนงาน/โครงการประจำปีเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 ๒.๔  พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ริเริ่มโดยคณะทำงานและสำนักงาน ทบ. ก่อนเสนอรายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 ๒.๕  ให้ข้อเสนอแนะต่อ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ในการจัดตั้งแปรสภาพหรือยุบคณะทำงานและสำนักงาน ทบ. ตามความเหมาะสม
 ๒.๖  จัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ต่อไป
 ๒.๗  สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ  รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ  แล้วรายงานให้
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
 ๒.๘  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

 

อนุผนวก ๖   ประกอบผนวก ง  (ประกอบคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๑ /๕๖  ลง ๓ ธ.ค.๕๖)
คณะอนุกรรมการที่ ๖  การเตรียมกำลัง และการใช้กำลัง ทบ. ตามพันธกิจ

 ๑. รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ ๖   
  ๑.๑  พล.ต.เวชศักกิ์ ดวงอุไร ผทค.ทบ.  ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ พ.อ.หม่อมหลวง กุลชาต ดิศกุล  รอง ลก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๓ พ.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ รอง จก.ขว.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๔ พ.อ.เรวุฒิ เจริญรื่น รอง ผบ.พล.ป. อนุกรรมการ
  ๑.๕ พ.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.พล.ม.๒ รอ. อนุกรรมการ
  ๑.๖ พ.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง รอง ผบ.พล.ปตอ. อนุกรรมการ
  ๑.๗ พ.อ.วิเศษ เจริญสุข ผอ.กอง สส. อนุกรรมการ
  ๑.๘ พ.อ.การุณ โพธิ์วิเชียร ผอ.กอง ศสพ. อนุกรรมการ
  ๑.๙ พ.อ.ดนัย กฤตเมธาวี อจ.อำนวยการส่วน รร.สธ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๐  พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ อจ.อำนวยการส่วน รร.สธ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ พ.อ.นพนันต์ ชั้นประดับ นปก.ประจำ ยก.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๒  พ.อ.หม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์ นปก.ประจำ มทบ.๑๑ อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ พ.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก นปก.ประจำ ยศ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ พ.อ.ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส อจ.หก.รร.สธ.ทบ. อนุกรรมการ
  ๑.๑๕ พ.อ.พิสิษฐ์ ศรีสังข์ หก.กยก.มทบ.๒๒ อนุกรรมการ
  ๑.๑๖ พ.อ.สุรพัฒน์ เวศกาวี นปก.ประจำ สลก.ทบ. อนุกรรมการและเลขานุการ

 ๒. อำนาจหน้าที่
  ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา เพื่อให้ได้แนวความคิด ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดทำหรือปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทบ.  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทบ. และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่อง การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ทบ.ตามพันธกิจ
  ๒.๒  รวบรวมข้อมูลกับอนุกรรมการชุดที่ ๑, อนุกรรมการชุดที่ ๓ และอื่นๆ เพื่อรวบรวมแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเตรียมกำลัง และการใช้กำลัง ทบ. ตามพันธกิจ
  ๒.๓  เชิญผู้แทน นขต.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดเห็นหรือให้คำชี้แจง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางการพัฒนา ทบ.
  ๒.๔  จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ต่อไป
  ๒.๕  สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานอื่นๆ  แล้วรายงานให้ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
  ๒.๖  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. มอบหมาย

 

Copyright © 2013 By สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก